تفاه نامه فی مابین معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری ودانشگاه پیام نور